Följande tre teman är huvudspåren för Vattendagarna Feat. Fiskmarknad 2022

Välkommen till Fiskmarknad 2022på Kulturens Hus i Luleå - 23-25 augusti

Vattendagarna med Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Du kommer även träffa utställare som exempelvis återförsäljare av relevanta produkter och tjänster. Den 7 oktober arrangeras en exkursion.

Fiskmarknadens målgrupper är vattenförvaltare, fiskevårdsområden, kraftbolag, konsulter, myndigheter, universitet, icke statliga intressegrupper och organisationer, återförsäljare, övriga intresserade. Arrangörer är SFL Karlstads Universitet, Länsstyrelsen i Värmlands, Örebro och Västra Götalands län.

Vi ses på Vattendagarna med Fiskmarknad 2022!


 

Upp- och nedströmsvandringförbi vandringshinder

Vandringshinder

Kunskapen om fiskvägar för uppströmspassage förbättras för varje år med nya utvecklingsområden, ökat fokus på habitat i fiskvägarna och metoder för förbättrad attraktion. Det finns fler nedströmspassager än någonsin tidigare, men hur ser de senaste lösningarna ut och hur väl fungerar de? Vad anses vara bästa möjliga teknik och hur kommer den nationella strategin att påverka åtgärdsarbetet? Vad kan vi lära oss av passagelösningarna i Columbiafloden i USA?

Dammutrivningåterställning av vattenflöden

Dammutrivning

Utrivning av dammar har blivit allt vanligare de sista 20 åren, då fr.a. dammar som inte används för elproduktion. Utrivning har även genomförts av mindre dammar för vattenkraftsproduktion. Vad är den ekologiska nyttan av dammutrivningar? Hur bör man formge effektuppföljningen för att fånga dessa förändringar? Vad kan vi lära oss av erfarenheten från de 1000 dammar som rivits ut i Nordamerika?

Habitatrestaureringåterställning av biotoper

Lekande fisk på anlagd lekyta

 Restaurering av miljöer i och omkring vattendrag har utförts i Sverige med en ökad intensitet under de sista 20 åren. Restaureringsmetoderna har utvecklats och har också visat sig effektfulla för fiskreproduktion och fiskproduktion. Uppföljningar har utförts på inom många projekt, hur framgångsrika har de varit? Vad ska man tänka på när man restaurerar vattendrag och dess ekologiska system?

Keynote speakersFiskmarknad proudly presents


Speaker 2Director, New England Regional Office, and Fisheries Engineer for Princeton Hydro, LLC

 


 

Speaker 3Professor, Karlstad University and Lund University

 


 

Speaker 1Senior Civil Engineer and Fish Biologist, R2 Resource Consultants in Seattle
 

Speaker 4Forskningsingenjör SLU/Vindel LIFE

 


 

Organisatörer

 

 

Login

Login-formulär